Wrestling Boys

 OSZKÁR GLATZ (1872 - 1958)
Wrestling Boys, 1901